Informatie

Klachtenregeling

De Zorggroep is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er klachten of opmerkingen zijn over het functioneren van de zorggroep, kan men gebruik maken van de klachtenregeling. Dit biedt de Zorggroep gelegenheid tot kwaliteitsverbetering.

De Zorggroep volgt het Model Klachtenregeling dat is opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap en dat ook wordt onderschreven door de Patiëntenfederatie Nederland. De procedure is in overenkomst met de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKZ). De Zorggroep is in dit verband aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie hierover vindt u in de folder van de SKGE. Deze informatie is ook te vinden op de website van de SKGE.

De procedure verloopt in 3 stappen:

  1. Eerst zal de Zorggoep proberen de klacht samen met de patiënt op te lossen. Daartoe kan men gebruik maken van het contactformulier of een bericht sturen naar het correspondentieadres(Prinses Margrietstraat 48,2983EH Ridderkerk). De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  2. Als men er samen niet uitkomt, dan zal de klachtenfunctionaris van de SKGE proberen tot een oplossing te komen. Hiertoe kan een vragenformulier worden ingevuld op de website van de SKGE.
  3. Als ook hiermee de klacht niet is verholpen kan de klacht worden ingediend bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Ook hierover is de informatie te vinden op de website van de SKGE.

 

Privacyinformatie

Zorggroep Ridderkerk voldoet aan de regels van de AVG, de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

U kunt hier onze privacyverklaring raadplegen:

 

Informatie-uitwisseling

Uitwisseling van informatie tussen zorgverleners binnen de Zorggroep

De zorgverleners werken met elkaar samen in de ketenzorg-programma's Diabetes, COPD, astma, CVRM en ouderenzorg. In ieder programma werken andere zorgverleners samen. Op deze website vindt u meer informatie over de zorgverleners die betrokken zijn bij onze zorggroep onder het tabblad 'Deelnemers'.

In het Keten Informatie Systeem (KIS) van de Zorggroep wisselen de verschillende zorgverleners informatie uit in het kader van de behandeling. Die informatie verschilt per ketenzorgprogramma. Per zorgverlener is vastgelegd welke gegevens mogen worden ingezien. De huisarts kan alle informatie zien die tussen de betrokken zorgverleners wordt uitgewisseld. Zo is hij altijd volledig op de hoogte. Voor de overdracht van informatie tussen het KIS en het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van de huisarts wordt gebruik gemaakt van van het LSP (Landelijk Schakelpunt). Dit vindt plaats via speciale, beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners en medewerkers die beschikken over een UZI-pas hebben toegang tot het LSP.

Toestemming

Voor goede zorg is het van belang dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van de relevante informatie. Dit kan alleen als de patiënt toestemming geeft voor de uitwisseling van medische gegevens. Dit kan mondeling, via huisarts of praktijkondersteuner, of schriftelijk, via een toestemmingsformulier. Deze toestemming wordt vastgelegd in het systeem van de huisarts. 

Folder

Onderstaand treft u de  folder ‘Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte’. In deze folder wordt verteld hoe de medische gegevens digitaal worden uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. Hierin is ook een toestemmingsformulier te vinden.